ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

Formació Ocupacional 2017-18

Els departaments d'administració agrupen moltes opcions laborals en resultar imprescindibles en els tots els sectors empresarials. En el Certificat d'Activitats de Gestió Administrativa aprendràs a desenvolupar les labors administratives més habituals per poder treballar en una empresa o en una Institució Pública.

Per desenvolupar o potenciar la teva carrera professional com a gestor administratiu adquiriràs competències com el processament, transmissió i arxiu de tota la informació que es genera en una organització, utilitzant els programes informàtics habituals per a aquestes gestions.

Resum

Titulació:

Certificat de professionalitat - Activitats de gestió administrativa.

Mòduls:(6 Mesos.)
Operacions administratives comercials (160h)
Gestió operativa de tresoreria (90h)
Gestió auxiliar de personal (90h)
Registres comptables (120h)
Enregistrament de dades (90h)
Gestió d'arxius (60h)
Ofimàtica (190h)

Mòdul de pràctiques professionals no laborals (80h)

Observacions:
100% orientació pràctica.

Nota: En cas de no posseir la titulació mínima, es podrà valorar l’accés mitjançant les proves de competències de nivell II.

Convalidació pràctiques

Competència general

Requisits per participar en l’acció formativa

Certificat de nivell 2:

• Acreditació documental de la titulació: Graduat en ESO, haver superat un mòdul o unitat formativa de nivell 1 de mateixa família i àrea professional, haver superat un mòdul o unitat formativa de nivell 2, haver superat la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà, haver  superat PFI o PQI amb qualificació mínima de 8, la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 i/o 45 anys, 2n de BUP (màxim 2 matèries pendents) o el títol de FP1.

• En cas de no posseir la titulació mínima, es podrà valorar l’accés mitjançant les proves de competències de nivell II.

Certificat d’aprofitament

Tots els i les alumnes que hagin assistit al 75% del total de les hores de l’acció formativa i hagin superat les avaluacions pertinents rebran automàticament un certificat d’aprofitament per part del SOC. A més, podran sol·licitar l’expedició de:

Acreditacions parcials: si només s’ha superat una part dels mòduls del certificat de professionalitat.
• 
Certificat de professionalitat complet: quan s’hagin superat tots els mòduls formatius i el mòdul de pràctiques professionals no laborals.