CREACIÓ I GESTIÓ DE MICROEMPRESES

CREACIÓ I GESTIÓ DE MICROEMPRESES

Formació Ocupacional 2017-18

Realitzant el Certificat de Creació i Gestió de Microempreses aprendràs a encapçalar iniciatives empresarials de petits negocis o microempreses, així com la planificació i implementació d'estratègies d'àrees de negoci. També podràs dirigir el teu propi negoci coneixent les eines necessàries per obtenir els teus objectius empresarials.

Resum

Titulació:

Certificat de professionalitat -Creació i Gestió De Microempreses.

Mòduls:(6 Mesos.)
Planificació i iniciativa emprenedora en petits negocis o microempreses (120h)
Direcció de l'activitat empresarial de petits negocis o microempreses (90h)
Comercialització de productes i serveis en petits negocis o microempreses (90h)

Gestió administrativa i economicofinancera de petits negocis o microempreses (120h)
Mòdul de pràctiques professionals no laborals (40h)

Observacions:
100% orientació pràctica.

Nota: En cas de no posseir la titulació mínima, es podrà valorar l’accés mitjançant les proves de competències de nivell III.

Convalidació pràctiques

Competència general

Requisits per participar en l’acció formativa

Certificat de nivell 3:

  • Acreditació documental de la titulació: Títol de batxiller o equivalent, cicle formatiu de grau ig, C.P. nivell 2 (mateixa àrea i família professional), C.P. nivell 3, haver superat la prova d’accés a cicles formatius de grau superior, la prova d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys, tenir COU o FP2.
  • En cas de no posseir la titulació mínima, es podrà valorar l’accés mitjançant les proves de competències de nivell III.

Certificat d’aprofitament

Tots els i les alumnes que hagin assistit al 75% del total de les hores de l’acció formativa i hagin superat les avaluacions pertinents rebran automàticament un certificat d’aprofitament per part del SOC. A més, podran sol·licitar l’expedició de:

Acreditacions parcials: si només s’ha superat una part dels mòduls del certificat de professionalitat.
• 
Certificat de professionalitat complet: quan s’hagin superat tots els mòduls formatius i el mòdul de pràctiques professionals no laborals.