GESTIÓ INTEGRADA DE RECURSOS HUMANS

GESTIÓ INTEGRADA DE RECURSOS HUMANS

Formació Ocupacional 2017-18

Realitzant el Certificat de Gestió integrada de recursos humans tindràs la ocasió de treballar en el Departament de Recursos Humans, departament que, sense cap dubte, gestiona l'actiu més important de tots els que formen part de l'empresa: les persones.

Resum

Titulació:

Certificat de professionalitat - Gestió integrada de recursos humans.

Mòduls:(6 Mesos.)
Gestió administrativa de personal. (210h)
Gestió de recursos humans. (150h)
Gestió de sistemes d'informació i arxiu. (90h)

Ofimàtica. (190h)
Mòdul de pràctiques professionals no laborals (80h)

Observacions:
100% orientació pràctica.

Nota: En cas de no posseir la titulació mínima, es podrà valorar l’accés mitjançant les proves de competències de nivell III.

Convalidació pràctiques

Competència general

Requisits per participar en l’acció formativa

Certificat de nivell 3:

• Acreditació documental de la titulació: Títol de batxiller o equivalent, cicle formatiu de grau mig, C.P. nivell 2 (mateixa àrea i família professional), C.P. nivell 3, haver superat la prova d’accés a cicles formatius de grau superior, la prova d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys, tenir COU o FP2.
• En cas de no posseir la titulació mínima, es podrà valorar l’accés mitjançant les proves de competències de nivell III.

Certificat d’aprofitament

Tots els i les alumnes que hagin assistit al 75% del total de les hores de l’acció formativa i hagin superat les avaluacions pertinents rebran automàticament un certificat d’aprofitament per part del SOC. A més, podran sol·licitar l’expedició de:

Acreditacions parcials: si només s’ha superat una part dels mòduls del certificat de professionalitat.
• 
Certificat de professionalitat complet: quan s’hagin superat tots els mòduls formatius i el mòdul de pràctiques professionals no laborals.