SISTEMES MICROINFORMÀTICS

SISTEMES MICROINFORMÀTICS

Formació Ocupacional 2017-18

En realitzar aquest Certificat podràs incorporar-te en empreses del sector serveis que es dediquin a la comercialització, muntatge i reparació d'equips, xarxes i serveis microinformàtics en general, com a part del suport informàtic de l'organització o en entitats de qualsevol mida i sector productiu que utilitzen sistemes microinformàtics i xarxes de dades per a la seva gestió.

Resum

Titulació:

Certificat de professionalitat - Sistemes Microinformàtics.

Mòduls:(6 Mesos.)
Instal·lació i configuració de sistemes operatius (140h)
Implantació dels elements de la xarxa local (160h)
Instal·lació i configuració d'aplicacions informàtiques (60h)
Aplicacions microinformàtiques (200h)

Mòdul de pràctiques professionals no laborals (40h)

Observacions:
100% orientació pràctica.

Nota: En cas de no posseir la titulació mínima, es podrà valorar l’accés mitjançant les proves de competències de nivell II.

Convalidació pràctiques

Competència general

Requisits per participar en l’acció formativa

Certificat de nivell 2:

• Acreditació documental de la titulació: Graduat en ESO, haver superat un mòdul o unitat formativa de nivell 1 de mateixa família i àrea professional, haver superat un mòdul o unitat formativa de nivell 2, haver superat la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà, haver  superat PFI o PQI amb qualificació mínima de 8, la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 i/o 45 anys, 2n de BUP (màxim 2 matèries pendents) o el títol de FP1.

• En cas de no posseir la titulació mínima, es podrà valorar l’accés mitjançant les proves de competències de nivell II.

Certificat d’aprofitament

Tots els i les alumnes que hagin assistit al 75% del total de les hores de l’acció formativa i hagin superat les avaluacions pertinents rebran automàticament un certificat d’aprofitament per part del SOC. A més, podran sol·licitar l’expedició de:

Acreditacions parcials: si només s’ha superat una part dels mòduls del certificat de professionalitat.
• 
Certificat de professionalitat complet: quan s’hagin superat tots els mòduls formatius i el mòdul de pràctiques professionals no laborals.